شفق قطبی - بدن باریکی که می تواند به صورت عمودی قرار گیرد