تفاوت سوهان برقی استرانگ STRONG 90N اصل و تقلبی

قاب رنگ بدنه STRONG اصلی بژ (کرم) است، در حالی که تقلبی خاکستری است.

قاب رنگ بدنه strong اصلی بژ (کرم) است، در حالی که تقلبی خاکستری است.