آموزش مپ اکستنشن مژه مپ مژه اسپایکی مپ اکستنشن گربه ای

آنها، در ناحیه مژه پایینی قرار دهید

پد را درست زیر چشم آنها، در ناحیه مژه پایینی قرار دهید