2 طراحی نگهدارنده چسب طراحی داخلی خاص از ریختن چسب جلوگیری می کند و عملکرد خوبی را حفظ می کند، شما می توانید چسب خود را بدون نگرانی قسمت کنید.